W ramach projektu pn. ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” przystępujemy do realizacji spotkań z doradcą zawodowym w zakresie poradnictwa zawodowego.

Celem spotkań będzie:

  • diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
  • analiza przyczyn braku pracy,
  • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
  • planowanie rozwoju kariery zawodowej (w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych),
  • wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji.

Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla wszystkich Uczestników Projektu.

Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

W trakcie spotkań doradca zawodowy wraz z Uczestnikami Projektu zakończony cały proces z wykorzystaniem elementu zawodowego wskazanej identyfikacji, co posłuży opracowaniu całej ścieżki integracji.

Najbliższe spotkanie będzie realizowane w dniu 9 listopada 2022 r., natomiast szczegółowe harmonogramy są dostępne na stronie www projektu ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” w sekcji „Harmonogramy form wsparcia”.

Skip to content