W ramach projektu pn. ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” przystępujemy do realizacji spotkań z psychologiem w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

W trakcie spotkań dla każdego Uczestnika Projektu zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji.

Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie odbywał się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Ponadto Uczestnicy Projektu podpiszą umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem będą usługi aktywnej integracji (m.in. o charakterze społecznym i zawodowym). Wskazana umowa będzie miała na celu zapewnienie wszystkim Uczestnikom Projektu kompleksowego i efektywnego wsparcia w postaci zastosowania instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Najbliższe spotkanie będzie realizowane w dniu 9 listopada 2022 r., natomiast szczegółowe harmonogramy są dostępne na stronie www projektu ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” w sekcji „Harmonogramy form wsparcia”.

Skip to content