Zapraszamy na stronę projektu:

Kompas włączenia społeczno-zawodowego

Pragniemy przekazać informację, iż ,,Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek rozpoczyna realizację projektu pn. ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.

W ramach projektu będą wspierane:

  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • osoby bierne zawodowo
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w roz.3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek)
  • osoby z niepełnosprawnościami w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
  • osoby, które otrzymały wsparcie z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programów operacyjnych na lata 2014-2020
Skip to content