Realizator projektu: ,,Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek

Okres realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie


Dofinansowanie projektu z UE: 2 239 872,00 PLN


Rekrutacja:

Realizowana w trybie ciągłym od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w biurze projektu: aleja Powstańców Wielkopolskich 62, 64-920 Piła

oraz do pobrania poniżej w sekcji dokumenty rekrutacyjne.

Beneficjent dopuszcza również możliwość spotkania z potencjalnymi Uczestnikami Projektu w miejscu ich zamieszkania lub najczęstszego przebywania (szczególności w przypadku osób z niepełnosprawnością).

W celu umówienia spotkania w miejscu zamieszkania, prosimy skorzystać z zakładki Kontakt.


Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie można wyrażać za pomocą formularza kontaktowego:


Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób, poprzez zapewnienie im indywidualnego, kompleksowego wsparcia o charakterze zawodowym w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do osiągnięcia głównego celu jakim jest znalezienie pracy wśród 192 osób (116 kobiet i 76 mężczyzn), dzięki zaoferowaniu kompleksowej aktywizacji zawodowej odpowiadającej na indywidualne potrzeby i dostosowanej do uwarunkowań i zapotrzebowania regionalnego rynku pracy.


Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie kwalifikują się:

 • osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w wieku 15-29 lat z obszaru województwa wielkopolskiego,

w tym osoby:

 • niepełnosprawne
 • o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotne
 • opiekujące się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

Główną grupę docelową projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 – od dnia 01.03.2020 r.

Beneficjent (Realizator projektu) zapewnia możliwość korzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają wyżej wymienione przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej.


Oferowane wsparcie:


Gwarantowane korzyści:

 • Dla uczestników szkoleń zawodowych wypłata stypendium szkoleniowego
 • Dla stażystów wypłata stypendium stażowego za każdy miesiąc stażu zawodowego
 • Refundacja kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną
 • Catering w czasie realizacji grupowych form wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego

Harmonogramy form wsparcia:

Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD
Pośrednictwo pracy
Szkolenia zawodowe
Rejestr staży zawodowych

Dokumenty rekrutacyjne:


Aktualności:


Skip to content