Realizator projektu: ,,Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek

Okres realizacji projektu: od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.

Obszar realizacji projektu:

 • powiat chodzieski:
  • gmina miejska Chodzież
  • gmina wiejska Chodzież
  • gmina Margonin
  • gmina Szamocin
 • powiat kolski:
  • gmina wiejska Chodów
  • gmina wiejska Grzegorzew
  • gmina Kłodawa
  • gmina wiejska Olszówka
  • gmina Osiek Mały
  • gmina Przedecz
 • powiat koniński:
  • gmina wiejska Grodziec
  • gmina wiejska Skulsk
  • gmina wiejska Wierzbinek
  • gmina wiejska Wilczyn

Dofinansowanie projektu z UE: 586 518,81 PLN


Rekrutacja:

Realizowana w trybie ciągłym od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

w biurze projektu: aleja Powstańców Wielkopolskich 62, 64-920 Piła

oraz do pobrania poniżej w sekcji dokumenty rekrutacyjne.


Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie można wyrażać również za pomocą formularza kontaktowego:


Cel projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 60 osób (w tym 36 Kobiet i 24 mężczyzn) niepracujących, które ukończyły 18 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujących na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych powiatu chodzieskiego, kolskiego, konińskiego – wybranych gmin, dzięki organizacji programu obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym w okresie: 01.08.2022 r. – 30.06.2023 r.


Grupa docelowa:

Osoby niepracujące, które ukończyły 18 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 60 osób w tym:

 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w roz.3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek)
 • osoby z niepełnosprawnościami w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 • osoby, które otrzymały wsparcie z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programów operacyjnych na lata 2014-2020

Oferowane wsparcie:

Zadanie 1: Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – trening kompetencji i umiejętności społecznych

Forma indywidualna dla 60 osób – realizacja spotkań z Psychologiem w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, wzmocnienia postawy Uczestnika Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby. Wsparcie będzie pozbawione barier równościowych i będzie zgodne z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Psycholog zapoczątkuje opracowanie (forma dokumentu) Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, która zostanie przekazana do uzupełnienia dla Doradcy zawodowego, w celu określenia pełniej ścieżki integracji o charakterze zarówno społecznym jak i zawodowym.

Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. W związku z powyższym dla każdego Uczestnika Projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Każdy Uczestnik Projektu podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji (m.in. o charakterze społecznym i zawodowym). Wskazana umowa ma na celu zapewnienia wszystkim uczestnikom projektu kompleksowego i efektywnego wsparcia w postaci zastosowania instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Czas realizacji: 3 godziny/osobę
Tryb spotkań: 2 spotkania/osobę po 1,5 godziny

Zadanie 2: Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe

Forma indywidualna dla 60 osób – identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla wszystkich Uczestników Projektu.

Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Część społeczna Indywidualnej Ścieżki Reintegracji zostanie przeprowadzona w zadaniu 1 natomiast w zadaniu 2 zostanie zakończony cały proces z wykorzystaniem elementu zawodowego wskazanej identyfikacji, co posłuży opracowaniu całej ścieżki integracji.

Przyjęte metody pracy skupią się na diagnozie indywidualnego stanu Uczestnika projektu w kontekście braku pracy z poszanowaniem
wyborów zawodowych ze względu na płeć, stan zdrowia oraz nieposiadania: odpowiednich kwalifikacji społeczno-zawodowych, doświadczenia, umiejętności poruszania się po rynku pracy. Oferowane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i predyspozycji poszczególnych członków w grupie docelowej m.in. poprzez możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia dla osób potrzebujących uzyskania dodatkowych informacji z zajęć lub osób nieobecnych z przyczyn zewnętrznych np. w formie sesji on-line lub tele-audio.

Czas realizacji: 3 godziny/osobę
Tryb spotkań: 2 spotkania/osobę po 1,5 godziny

Zadania 3: Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – kursy i szkolenia zawodowe

Kursy i szkolenia zawodowe dla 54 osób będą dobrane do predyspozycji wskazanych przez Psychologa w zadaniu 1 i Doradcy
zawodowego w zadaniu 2, a także zgodnie aktualnym na dzień złożenia wniosku Barometrem zawodów dla powiatu chodzieskiego, kolskiego, konińskiego oraz całego województwa wielkopolskiego. Według stanu na 2021 r. wskazane branże obejmują zawody m.in.: elektrycy, kierowcy C,D, magazynierzy, sprawcze, fryzjerzy, murarze, brukarze, kucharze, operatorzy CNC, ślusarze, zaopatrzeniowcy.

Grupy szkoleniowe zostaną dobrane na podstawie informacji z diagnozy w oparciu o Indywidualne Ścieżki Reintegracji przekazane podwykonawcom usługi szkoleniowej, w celu dopasowania szkoleń do indywidualnych potrzeb grupy docelowej a nie odwrotnie.

Szkolenia zawodowe kończą się dokumentem potwierdzającym umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem kursów i szkoleń będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych i/lub społecznych. Na etapie planowania projektu nie jest możliwe określenie tematyki i rodzaju szkoleń/kursów, na które skierowani zostaną uczestnicy projektu. W projekcie będą realizowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji, gdzie każde z nich zakończy się dokumentem ten fakt potwierdzającym, a tematyka szkoleń/kursów będzie wynikała z Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Czas realizacji: średnio 120 godzin/grupę
Tryb spotkań: średnio 15 spotkań/grupę po 8 godzin/dzień

Zadanie 4: Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy

Forma indywidualna dla 60 osób – wspólne poszukiwanie (śledzenie) miejsc pracy z wykorzystaniem ofert złożonych przez pracodawców m.in. w bazie Agencji Zatrudnienia. Ponadto zakłada się pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego.

Aplikacje Uczestników Projektu zostaną przekazane potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami, z poszanowaniem praw osób niepełnosprawnych i równości płci w dostępie do zawodów. Zakłada się pozyskanie min. 3 ofert pracy/osobę

Czas realizacji: 6 godzin/osobę
Tryb realizacji: 4 spotkania/osobę po 1,5 godziny

Zadanie 5: Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staż zawodowy

Staże zawodowe realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str.1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży dla 15 osób.

Informacje z Indywidualnych Ścieżek Reintegracji zostaną przekazane pracodawcom, w celu dobrania tematyki zajęć stażowych z diagnozą potrzeb zawodowych opracowaną na podstawie ścieżki zawodowej, w tym szkoleniowej, z poszanowaniem równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do zawodów.

Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu, przekazanego reprezentantom grupy docelowej w formie dokumentu opracowanego przez pracodawcę (podmiot przyjmujący na staż zawodowy) wraz z kadrą zarządzającą projektem i przedłożonego do podpisu stażyście.

Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty i zawiera: cele i treści edukacyjne, zakres obowiązków i harmonogram zajęć (okres trwania stażu zawodowego), wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac oraz dane opiekuna stażu.

Wymogi wobec pracodawcy: zapewnienie opiekuna realizującego zapisy programu, stanowisko pracy dostosowane do wymogów bhp, ppoż, regulaminu i ergonomii zawodu (z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości os. niepełnosprawnych), urządzenia i materiały zgodnie z programem, ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe.

Obowiązkiem Uczestnika Projektu (stażysty) jest prowadzenie dziennika stażu, zawierającego opis zadań, nabytych umiejętności i kompetencji zawodowych.

Po odbytym stażu podmiot przyjmujący na staż zobligowany jest do wydania opinii na temat efektów uczenia i oceny stażysty.

Czas realizacji: 8 godzin/dziennie (7 godzin/dziennie w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu minimum umiarkowanym)
Tryb realizacji: 3 miesiące/osobę

Zadanie 6: Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – zatrudnienie wspomagane

Forma indywidualna dla 4 osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

a) wsparcie w pierwszym kontakcie z pracodawcą, w tym pomoc kandydatowi w przygotowaniu potrzebnych do zatrudnienia dokumentów, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy o pracę i weryfikacji warunków zatrudnienia

b) wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia, aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy

c) wsparcie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji pracownika w miejscu pracy i monitorowanie przebiegu zatrudnienia, obejmujące wsparcie pracownika i jego zawodowego otoczenia.

Czas realizacji: 24 godziny/osobę
Tryb realizacji: 2 godziny/dzień, 3 dni/tydzień/osobę – 12 spotkań/ miesiąc


Gwarantowane korzyści:

 • Dla uczestników szkoleń zawodowych wypłata stypendium szkoleniowego
 • Dla stażystów wypłata stypendium stażowego za każdy miesiąc stażu zawodowego
 • Refundacja kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Catering w czasie realizacji grupowych form wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego

Harmonogramy form wsparcia:


Dokumenty rekrutacyjne:


Aktualności:


Skip to content