„Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących.

USŁUGI

Zapoznaj się i wybierz dla siebie odpowiednie wsparcie:
DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

Podczas spotkań identyfikujemy potrzeby, diagnozujemy możliwości doskonalenia zawodowego, analizujemy przyczyn braku pracy oraz identyfikujemy stopień oddalenia od rynku pracy. Opracowujemy kompleksowy Indywidualny Plan Działania (IPD) wraz z Indywidualną Ścieżką Rozwoju (IŚR).

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Podczas spotkań następuje weryfikacja możliwości włączenia społecznego klienta pod względem posiadanych potrzeb i możliwości rozwojowych, w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju w oparciu o element społeczny. Wynik diagnozy przekazywany jest do Doradcy zawodowego w celu określenia pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Ponadto spotkania obejmują wzmocnienie postawy u klienta i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.

WARSZTATY

WARSZTATY

Z ZAKRESU KOMPETENCJI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH

Podczas realizacji wsparcia Nasi psycholodzy i trenerzy podnoszą kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe umożliwiając Naszym klientom docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Motywem wsparcia jest poszerzenie u klientów świadomości samego siebie, swoich celów, kontekstu w jakim obecnie się znajduje, w oparciu o trening postaw i zachowania kreujące kompetencje życiowe i umiejętności społeczne, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości.

POŚREDNICTWO PRACY

POŚREDNICTWO PRACY

Podczas indywidualnych spotkań wykorzystujemy dostępne kanały i formy poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami klienta. Omawiane są metody rekrutacji pracowników, klienci są przygotowywani do rozmów kwalifikacyjnych dzięki tworzonym symulacją. Ponadto przedstawiamy elementy negocjacji oraz wspólne rozwiązania dotyczące poszukiwania (śledzenie) miejsc pracy z wykorzystaniem ofert złożonych przez pracodawców. Ponadto Nasi pośrednicy pracy służą pomocą w napisaniu CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem konkretnej oferty pracy. Aplikacje klientów przekazywane są potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami, z poszanowaniem praw osób niepełnosprawnych i równości płci w dostępie do zawodów. W ramach wsparcia zakładamy pozyskanie minimum 3 ofert pracy dla każdego klienta.

SZKOLENIA ZAWODOWE

SZKOLENIA ZAWODOWE

Podczas realizacji szkoleń zawodowych zwracamy szczególną uwagę na umiejętności praktyczne Naszych trenerów, po to aby podczas zajęć przekazywali praktyczną wiedzę w prowadzonej tematyce. Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia zawodowe w ramach zamówień od partnerów biznesowych jak i osób indywidualnych. Jesteśmy instytucją szkoleniową – posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, dzięki czemu jako osoba bezrobotna lub pracująca możesz starać się o dofinansowanie na szkolenie zawodowe realizowane przez Naszą firmę.
W ramach realizacji projektów/ ścieżek kariery, polecamy wybieranie tematów szkoleń zawodowych zgodnie z własnymi predyspozycjami wskazanymi przez psychologa oraz doradcę zawodowego w trakcie opracowywania Indywidualnego Plany Działania. Badamy również zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy, aby absolwenci po zdobyciu nowych kwalifikacji mieli jak najłatwiejszą drogę do nowej lepszej pracy.
W celu zbadania efektów uczenia się po zakończonym szkoleniu zawodowym organizowany jest egzamin zawodowy, aby uczestnicy mieli szansę potwierdzić kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.

STAŻE ZAWODOWE

STAŻE ZAWODOWE

Organizujemy staże zawodowe zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z dnia 27.03.2014 r., str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu, przekazanego stażystom w formie dokumentu opracowanego przez pracodawcę (podmiot przyjmujący na staż zawodowy). Program stażu jest opracowywany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty, zawierający: cele i treści edukacyjne, zakres obowiązków i harmonogram zajęć (okres trwania stażu), wysokość stypendium, miejsce wykonywania prac oraz dane opiekuna stażu. Obowiązkiem stażystów jest prowadzenie dziennika stażu i listy obecności zawierające opis zadań, nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po odbytym stażu podmiot przyjmujący na staż zawodowy zobligowany jest do wydania opinii na temat efektów uczenia i oceny stażysty. Liczba godzin realizowana przez stażystów: 8 godzin zegarowych/dziennie x 5 dni w tygodniu lub 7 godzin zegarowych/dziennie x 5 dni w tygodniu (w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu minimum umiarkowanym)

Aktualności

JESTEŚMY AKTYWNI!

Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” oraz ,,Specjalista ds. sprzedaży” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”. Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniach zawodowych: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych oraz ,,Specjalista ds. sprzedaży" w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

Czekamy na Ciebie:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

Adres:

Pewna Przyszłość Ewa Skotarek

al. Powstańców Wielkopolskich 62, 64-920 Piła

Telefon:

(+48) 696 173 982,

(+48) 882 628 332,

(+48) 518 304 982

Lokalizacja:

Skip to content