Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” oraz ,,Specjalista ds. sprzedaży” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniach zawodowych: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych oraz ,,Specjalista ds. sprzedaży” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

Harmonogramy realizacji:

Szkolenia zakończą się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Realizacja szkolenia zawodowego pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

W ramach szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 • Analiza danych – filtrowanie, sortowanie, konsolidowanie, wczytywanie danych zewnętrznych. Wykresy i elementy graficzne w arkuszach;
 • Zarządzanie danymi w skoroszytach;
 • Prawa i obowiązki pracownika administracyjno – biurowego;
 • Zarządzenie obiegiem dokumentów;
 • Pisma admistracyjno–biurowe – rodzaje pism, metody pisania;
 • Korespondencja handlowa;
 • Akty administracyjne;
 • Petycje, skargi i wnioski.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Realizacja szkolenia zawodowego pn. „Specjalista ds. zaopatrzenia” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Specjalista ds. zaopatrzenia” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Kolejne szkolenie zawodowe pn. „Logistyk-spedytor” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację kolejnego szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Logistyk-spedytor”.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Realizacja szkolenia zawodowego pn. „Logistyk-spedytor” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Logistyk-spedytor”.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Początek realizacji wsparcia pn. „Poradnictwo zawodowe”

W ramach projektu pn. ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” przystępujemy do realizacji spotkań z doradcą zawodowym w zakresie poradnictwa zawodowego.

Celem spotkań będzie:

 • diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
 • analiza przyczyn braku pracy,
 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • planowanie rozwoju kariery zawodowej (w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych),
 • wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji.

Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla wszystkich Uczestników Projektu.

Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

W trakcie spotkań doradca zawodowy wraz z Uczestnikami Projektu zakończony cały proces z wykorzystaniem elementu zawodowego wskazanej identyfikacji, co posłuży opracowaniu całej ścieżki integracji.

Najbliższe spotkanie będzie realizowane w dniu 9 listopada 2022 r., natomiast szczegółowe harmonogramy są dostępne na stronie www projektu ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” w sekcji „Harmonogramy form wsparcia”.

Początek realizacji wsparcia pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”

W ramach projektu pn. ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” przystępujemy do realizacji spotkań z psychologiem w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

W trakcie spotkań dla każdego Uczestnika Projektu zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji.

Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie odbywał się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Ponadto Uczestnicy Projektu podpiszą umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem będą usługi aktywnej integracji (m.in. o charakterze społecznym i zawodowym). Wskazana umowa będzie miała na celu zapewnienie wszystkim Uczestnikom Projektu kompleksowego i efektywnego wsparcia w postaci zastosowania instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Najbliższe spotkanie będzie realizowane w dniu 9 listopada 2022 r., natomiast szczegółowe harmonogramy są dostępne na stronie www projektu ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego” w sekcji „Harmonogramy form wsparcia”.

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Zapraszamy na stronę projektu:

Kompas włączenia społeczno-zawodowego

Pragniemy przekazać informację, iż ,,Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek rozpoczyna realizację projektu pn. ,,Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.

W ramach projektu będą wspierane:

 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w roz.3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek)
 • osoby z niepełnosprawnościami w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 • osoby, które otrzymały wsparcie z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programów operacyjnych na lata 2014-2020
Skip to content